OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"SZLAKIEM ZABYTKOWYCH MOSTÓW W POLSCE"
 

Kontakt Home  
 


REGULAMIN
    

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

 2. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z zabytkowymi mostami /wiaduktami, kładkami/ w Polsce.
  Pod nazwą most, rozumiemy mosty drogowe i kolejowe, wiadukty drogowe i kolejowe oraz kładki pieszo - rowerowe. Zabytkowy most, jest to obiekt wpisany do ewidencji zabytków, obiekt pod ochroną konserwatorską to obiekt nie mający statusu zabytku.
   

 3. Odznaka jest pięcio stopniowa: posiada stopień popularny, brązowy, srebrny, złoty i honorowy
  - na odznakę w stopniu popularnym, należy zwiedzić 2 zabytkowe mosty oraz 3 mosty dowolne na terenie kraju, podając ich lokalizację i podstawowe dane techniczne /możliwe do uzyskania/.
  - na odznakę w stopniu brązowym, należy zwiedzić 4 zabytkowe mosty oraz 6 mostów dowolnych spełniających dalsze warunki jak w stopniu popularnym.
  - na odznakę w stopniu srebrnym, należy zwiedzić 6 zabytkowych mostów oraz 9 mostów dowolnych spełniających dalsze warunki jak w stopniu popularnym i brązowym.
  - na odznakę w stopniu złotym, należy zwiedzić 8 zabytkowych mostów oraz 12 mostów dowolnych spełniających dalsze warunki jak w stopniu popularnym, brązowym i srebrnym.
  - na odznakę w stopniu honorowym, należy zwiedzić 10 zabytkowych mostów oraz 20 mostów dowolnych spełniających dalsze warunki jak w stopniu popularnym, brązowym, srebrnym i  złotym.
  Na terenie Polski, istnieje 132 mosty /wiadukty i kładki/, w tym 16 we Wrocławiu, które są wpisane do rejestru zabytków. Nie wszystkie są wymienione w Załączniku do regulaminu odznaki. Będą honorowane również obiekty  nie wymienione w Załączniku, które będą spełniać warunki wymienione w stopniu odznaki od popularnej do honorowej. Obiekt zwiedzony i udokumentowany w jednym stopniu odznaki, nie może być powtarzany w innych stopniach odznaki.
   

  popularny

  brązowy

  srebrny

  złoty

  honorowy
 4. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

   
 5. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.


   
 6. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
   
 7. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
   
 8. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
   
 9. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
   
 10. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.    

 11. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.
   

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie,  nr 2/2012 z dnia 16.02.2012 r. i obowiązuje z dniem podpisania.
 


Załącznik do Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK "SZLAKIEM ZABYTKOWYCH MOSTÓW W POLSCE"